Pogoji uporabe


Pogoji uporabe

1. Za uporabo spletnega mesta bajsam.com (preko spleta ali kakorkoli drugače) se mora uporabnik strinjati s Pravili in pogoji uporabe bajsam.com (v nadaljevanju pravila). Sprejem pravil je pogoj za registracijo na spletno mesto. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena, o čemer je uporabnik seznanjen po emailu, na naslov, ki ga navede ob registraciji. Uporabniku so vsakokratno veljavna Pravila in pogoji uporabe bajsam.com dostopna na spletnem mestu www.bajsam.com Za uporabnike, ki imajo z upravljavcem spletnega mesta bajsam.com (v nadaljevanju upravljavec) sklenjeno pogodbo, ta pravila (verzija, ki je veljavna v času oddaje naročila) predstavljajo tudi del pogodbenih določil.

2. Spletno mesto bajsam.com je posrednik med kupci in prodajalci.

3. Ob prvem vpisu se mora uporabnik registrirati in mora biti na datum registracije star 15 let ali več. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti obvezna polja za dostop do spletnega mesta bajsam.com. Uporabnik mora izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime, prav tako pravne osebe. Uporabnik se s sprejemom pravil  zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

4. Upravljavec spletnega mesta bajsam.com vsem obiskovalcem in registriranim uporabnikom spletnega mesta bajsam.com nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe spletnega mesta, in sicer v delovnem času upravljavca, objavljenem na spletnem mestu upravljavca (www.bajsam.com). Uporabniku sta poleg kontaktne telefonske številke in elektronske pošte za vzpostavitev kontakta z upravljavcem na voljo tudi »pogovor v živo« preko spletnega brskalnika in »oddaljena pomoč«. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da bo upravljavcu za potrebe uspešne zagotovitve storitve »pogovor v živo« posredoval svoje ime ter da bo z njim po njegovi potrditvi vzpostavljena komunikacija s strani prostega operaterja na strani upravljavca. Uporabnik soglaša, da so upravljavcu za namen nudenja storitve  »pogovor  v živo« znani podatki, ki se običajno razkrijejo ob zagotavljanju tovrstnih storitev ( lokacija, operacijski sistem, brskalnik ...). Uporabnik, ki se odloči za koriščenje storitve »oddaljena pomoč«, soglaša, da se operater na strani upravljavca poveže z njegovim računalnikom ter soglaša, da so operaterju na vpogled vsi podatki, ki bi mu jih med nudenjem pomoči razkril sam. Za zagotavljanje storitve »oddaljena pomoč« se uporabniku na podlagi njegove zahteve pošlje spletno povezavo, ki jo uporabnik potrdi s klikom. S potrditvijo uporabnik potrjuje, da se operater na strani upravljavca poveže z njegovim računalnikom. Med uporabnikom in operaterjem na strani upravljavca se vzpostavi povezava, na podlagi katere je operaterju omogočeno upravljanje uporabnikovega računalnika, za namen nudenja pomoči uporabniku.

5. Vsak uporabnik spletnega mesta bajsam.com s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta bajsam.com, pošiljanje elektronske pošte v skladu s 33. točko teh pravil. Upravljavec se zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta bajsam.com. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta bajsam.com. Upravljavec spletnega mesta bajsam.com, bo podatke o oglasu uporabnika hranil pol leta od zadnje deaktivacije oglasa, s čimer uporabnik soglaša ob registraciji. Upravljavec bo podatke o oglasu posredoval tretjim osebam, v kolikor bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta bajsam.com. Upravljavec spletnega mesta bajsam.com si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali oglasu državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

6. Spletno mesto bajsam.com, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta oglas odda.

7. Dostop do spletnega mesta bajsam.com je mogoč tudi preko mobilne aplikacije. Uporabniki spletnega mesta so seznanjeni in soglašajo, da bo vsebina njihovih oglasov, oddanih na spletno mesto bajsam.com, vidna vsem obiskovalcem spletnega mesta bajsam.com, ne glede na način dostopa do spletnega mesta bajsam.com. Mobilna aplikacija uporabnikom spletnega mesta omogoča tudi pošiljanje elektronskih sporočil. Upravljavec spletnega mesta bo, kot ponudnik storitve elektronskih sporočil, vsebino elektronskih sporočil hranil 6 mesecev. V primeru, da bi uporabnik pred potekom 6 mesecev v celoti zapolnil prostor, namenjen elektronskim sporočilom, bodo njegova najstarejša elektronska sporočila avtomatsko izbrisana. V primeru, da uporabnik sam dokončno izbriše vsebino elektronskega sporočila, ponudnik te vsebine ne hrani. 

8. Objava oglasov je popolnoma brezplačna. Uporabnik posameznik lahko koristi tudi nekatere posamezne oglaševalske produkte in pakete na spletni strani upravljavca, ki so plačljivi (Izpostavljeni oglas, Skok na vrh in Nujen oglas). V vsakem primeru je uporabniku končna cena za plačilo vidna pred njegovo dokončno potrditvijo nakupa oz. izbranih dodatnih storitev. Uporabnik soglaša, da za opravljeno storitev prejme fakturo. Vsa plačila potekajo preko plačilnega sistema PayPal. Ponudba posameznega paketa in cena sta uporabniku vidna pred objavo oglasa. Navedene pakete je mogoče zakupiti v vseh kategorijah. Navedene pakete je možno zakupiti ob objavi oglasa, ponovni aktivaciji oglasa ali ob dopolnitvi neaktivnega malega oglasa.

Plačljivi oglasi ter druge izkoriščene plačljive oglaševalske storitve se objavijo po potrditvi nakupa in po opravljenem plačilu. S potrditvijo objave oglasa po opravljenih tehničnih korakih, ki vodijo do objave oglasa, je pogodba med upravljavcem spletnega mesta in med uporabnikom sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je po prejetem plačilu opravljena. V kolikor gre za odnose z uporabniki potrošniki, upravljavec pri upravljanju spletnega mesta ravna v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravljavec uporabnikom, ki so potrošniki po ZVPot, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot.  

9. Uporabnik spletnega mesta bajsam.com se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni oglasi resnični; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik v svoje oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz malih oglasov drugih uporabnikov.

10. Oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

11. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.

12. Mali oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. Cena, navedena v posameznem oglasu, ki ga objavi uporabnik posameznik, se lahko določi tudi »po dogovoru«. Uporabnik posameznik lahko na bajsam.com (v osebnih nastavitvah) določi ali želi izpis telefonske številke, v svojem oglasu. V primeru, da označi prikaz telefonske številke, se šteje, da se strinja z njuno objavo skupaj z oglasom. V primeru, da uporabnik posameznik ne označi, da želi izpis telefonske številke skupaj z oglasom, soglaša, da se oglas geografsko razvrsti zgolj po regiji, od koder prihaja. Pri oglasih, ki jih objavi uporabnik podjetje, znesek, ki je naveden v oglasu, predstavlja končno in zavezujočo ceno. V primeru, da mali oglas objavi uporabnik podjetje, torej pravna oseba in zavezanec za DDV, mora cena vključevati DDV. Izjema od tega pravila velja v kategoriji Nepremičnine, kjer je obračun DDV-ja odvisen od vrste transakcije. Navedba cen, ki predstavljajo le del celotne cene, ni dovoljena.

13. Fotografije v oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja ali oddaja. Pri storitvenih  oglasih ter oglasih tipa »kupim« mora slika ustrezati vsebini oglasa. Ni dovoljena objava enake fotografije v več oglasih. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv v  oglasih ni dovoljena.

14. Seznami izdelkov oz. opisi in promocije več izdelkov, niso dovoljeni. V posamezni mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta (primer: v posameznem oglasu je dovoljeno prodajati "mizo in štiri stole", ni pa dovoljeno skupaj prodajati "smučk in motocikla").

15. Mali oglas mora vsebinsko pripadati v primerno kategorijo.

16. Naslov oglasa mora opisovati predmet prodaje. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: *** motor za čoln ***).

17. Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en oglas. Prav tako ni dovoljena objava oglasov za isti predmet v dveh različnih kategorijah.

18. Oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.

19. Prepovedano je naročanje in objavljanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Uporabnik se z oddajo malega oglasa zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDZC-1. Upravljavec si v primeru, ko iz oglasa izhaja, da bi vsebina lahko pomenila objavljanje potrebe po delu, nudenje dela ali zaposlovanja na črno oziroma delo na črno, pridržuje pravico, da takega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDZC-1 je upravljavec dolžen organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku oglasa.

20. Alkohol in živila je na  spletnem mestu bajsam.com dovoljeno oglaševati zgolj upoštevajoč omejitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakona o medijih (ZMed).

21. Kakršnokoli oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je prepovedano. Prav tako je prepovedano oglaševanje izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k uporabi tobačnih izdelkov.

22. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.

23. Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.

24. Odvetniki lahko v svojih oglasih objavljajo izključno podatke o svoji pisarni (področje dejavnosti, priznana specializacija, naslov in delovni čas odvetniške pisarne, skupno poklicno delovanje družbenikov ipd.), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njihovo dejavnost. Obveščanje javnosti mora biti v skladu s kodeksom odvetniške poklicne etike in drugimi veljavnimi predpisi. Prepovedano je oddajanje oglasov, ki bi vsebovali navajanje finančnih podatkov o prometu in uspešnosti, navajanje referenc o številu dobljenih zadev, številu strank in njihovi pomembnosti, sodelovanju v odmevnih zadevah, težavnosti rešenih zadev, sklicevanje na prejšnjo dejavnost, funkcije ali položaj, sklicevanje na vplivne zveze in poznanstva, dajanje neresničnih ali zavajajočih podatkov o svojem delu in dajanje reklamnih daril zaradi pridobivanja strank.

25. Pri nakupu, prodaji ali oddaji živali je potrebno upoštevati starostne in druge omejitve, ki jih določajo Zakon o zaščiti živali (ZZZiv), Pravilnik o zaščiti hišnih živali ter druga veljavna zakonodaja s tega področja. Pri nakupu in prodaji živali in rastlin prosto živečih vrst (vrste, katerih osebki prosto živijo oziroma rastejo v naravi) je potrebno upoštevati določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), podzakonskih aktov in mednarodnih predpisov (Konvencija CITES in druge), ki urejajo področje trgovine, gojitve, obveznosti označevanja in obveščanja o pridobitvi živali ter dovoljenja za odvzemanje živali in rastlin zavarovanih in ogroženih prosto živečih vrst iz narave. Več informacij dobite na spletnih straneh Agencije RS za okolje (ARSO) – Narava.

26. Oglaševanje oz. oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (kot npr. popust, darilo, ipd.) mora imeti jasen opis te posebne ponudbe v besedilu opisa oglasa. Slik v oglasu ni dovoljeno označevati s posebno ponudbo. Posebna ponudba ne sme biti zavajajoča. Ponudnik mora v oglasu s posebno ponudbo nevesti, kje si lahko uporabnik prebere pogoje za pridobitev ugodnosti oz. pridobi dodatne informacije v zvezi s posebno ponudbo

27. Z oddajo ponudbe na posamezni  oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je oglas objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci s sprejemom Pravil in pogojev uporabe spletnega mesta bajsam.com, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Upravljavec ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki. Kontaktni obrazec pri posameznem  oglasu je namenjen samo povpraševanju glede konkretne ponudbe.

28. Kontaktni obrazec pri posameznem  oglasu je namenjen izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Pošiljanje obvestil s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno.

29. Upravljavec si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave oglasa, če meni da bi objava takšnega oglasa škodovala spletnem mestu bajsam.com - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta bajsam.com si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu bajsam.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.

30. Upravljavec spletnega mesta bajsam.com si pridružuje pravico izbrisa oziroma ne objave oglasa, če posamezni  oglas vsebuje:

 • HTML kodo, ki kvari standardni izgled oglasa,
 • stile ali klicanje datotek s stili (css) iz drugih spletnih strani,
 • vtičnik ali več vtičnikov na Facebook, Google +, Twitter ali podobna spletna mesta,
 • razne skripte,
 • obrazce z vnosnimi polji,
 • t.i. »Keyword spamming« – ponavljanje istih besed. Določena ključna beseda (ali zlog) ne sme imeti več kot 10 % deleža v vsebini oglasa ali se očitno ponavljati v naslovu,
 • »skriti tekst« - kar pomeni, da uporabnik v svoj  oglas vnese tekst, ki za ostale uporabnike ni berljiv ali ostalim uporabnikom ni viden,
 •  žaljivo, neprimerno vsebino ali vsebino, ki bi pomenila, da predmet ali storitev navedena v  oglasu ne more biti predmet ali storitev trgovanja,
 • oglasne pasice (bannerje) oz. promocijske oglase, akcijske pasice (bannerje) ali druge logotipe, slike, fotografije, s katerimi škodujejo spletnemu mestu bajsam.com ter hkrati kršijo ta pravila ter
 • kakršnokoli označevanje fotografij v posameznem  oglasu, še zlasti pa označevanje z besedilom ali številkami, ki bi kazale na »akcijo, popust, znižanje cene, ipd.«, je prepovedano,
 • kakršnekoli števce ogledov ga oglasa,
 • druge elemente, za katere bi upravljavec ugotovil, da kakorkoli škodljivo vplivajo na spletno mesto bajsam.com.

Upravljavec spletnega mesta bajsam.com si pridružuje pravico do izbrisa oziroma ne objave oglasov uporabnika, če ta pri avtomatskem uvozu  oglasov (XML uvoz) ne upošteva navodil upravljavca. Kakršnekoli metode za zlorabljanje avtomatskega razvrščanja oglasov na seznamih in v rezultatih iskanja z namenom zagotavljanja boljše uvrstitve niso dovoljene in se smatrajo za kršitev teh Pravil in pogojev uporabe bajsam.com.

31. Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. bajsam.com ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

32. Z objavo oglasa na bajsam.com, se uporabnik strinja, da bo vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (bodisi po telefonu ali preko elektronske pošte). Uporabnik mora imeti aktiven elektronski naslov, kjer periodično pregleduje pošto.

33. Uporabnik, ki opravi registracijo na spletnem mestu bajsam.com, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom in aktivnostmi bajsam.com. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Upravljavca. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo Upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta bajsam.com ali  z zagotavljanjem storitve Upravljavca. Uporabnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki  jih je ali jih bo prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega  preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

34. Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec njegov oglas, vključno s fotografijami, v oglasne namene objavi tudi v drugih medijih. Upravljavec v drugih medijih ne bo objavljal osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino oglasa in povezavo na spletno mesto www.bajsam.com

35. Vsebina spletnega mesta bajsam.com je avtorsko pravno zaščitena, zato je kopiranje, uporaba kateregakoli dela spletnega mesta www.bajsam.com vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki ter vključevanje v drugo spletno stran, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca, prepovedano. Uporabnik z vpisom podatkov na  spletno mesto bajsam.com neizključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko uporabnik kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj oglas. Uporabnik spletnega mesta se izrecno strinja, da se vse fotografije, ki so objavljene na bajsam.com, označi z logotipom upravljavca.

36. Uporabnik spletnega mesta lahko kontaktira drugega uporabnika spletnega mesta bajsam.com preko spletnega mesta bajsam.com zgolj z namenom konkretnega povpraševanja in informiranja o predmetu ali storitvi iz oglasa. Uporabniku ni dovoljeno kontaktirati drugih uporabnikov spletnega mesta bajsam.com za reklamiranje storitev ali izdelkov. 

37. Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od upravljavca spletnega mesta bajsam.com, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

38. Upravljavec si pridržujejo pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu bajsam.com, njenim upravljavcem oziroma lastnikom. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.

39. Upravljavec in njegovi lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe tega spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene 'takšne kot so'. Upravljavec in lastniki ne odgovarjajo za škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov, razen, če bi do omenjenega dogodka prišlo zaradi naklepnih ali malomarnih ravnanj upravljavca, z namenom škodovanja uporabniku. bajsam.com si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje portala bajsam.com.

40. Upravljavec spletnega mesta bajsam.com si pridržuje pravico, da bo spreminjal funkcionalnost spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. bajsam.com ne jamči, da bo uporabnik lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da uporabnik sam pri sebi shrani vsebino in fotografije oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

41. Namestitev piškotkov na spletnem mestu bajsam.com je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletnega mesta pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu bajsam.com obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega oglasnika bajsam.com, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Prijavljen uporabnik lahko dano soglasje v Moja bajsam.com tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

42. Upravljavec  spletnega mesta bajsam.com si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe bajsam.com. Vsi podatki o upravljavcu spletnega mesta so dostopni na www.bajsam.com

Slovenia, 25.10.2018